Full Stack vývojář(ka)

Karrie­re­level: Absol­venten Berufs­er­fah­rene
Tätig­keits­be­reich: Software­ent­wick­lung
Umfang: Vollzeit

Digita­li­zace mění svět, v němž žijeme – my k tomu vyvíjíme inteli­g­entní software!

Více jak 20 let dopro­vá­zíme digitální trans­for­maci našich zákazníků, jsme jim partnerem v oblasti vývoje a spolu s nimi vytvá­říme nová řešení. Při tom se s plnou odpověd­ností zaměřu­jeme zejména na inova­tivní tvorbu inteli­g­ent­ních a vzájemně propo­jených strojů v Průmys­lovém inter­netu věcí (Indus­trial Internet of Things – IIoT). Spojuje nás vášeň k novátorství stejně jako k agilnímu způsobu myšlení a práce. Užíváme si společné snahy dostat se dál a podpo­ru­jeme poten­ciál našich spolu­pra­cov­níků, neboť za náš úspěch jsme vděčni jejich kreati­vitě a znalostem.

Staň se i Ty součástí našeho týmu jako

ČR, Německo, hybridně, remote

pracovní smlouva

plný úvazek

Náš závazek

Angažo­vaná společ­nost: Jsme motiv­o­vaný, angažo­vaný a novátorský tým, jehož členové se navzájem podporují.

Přetrvá­va­jící důvěra: Snažíme se o dlouhodobou spolu­práci, jež je založena přede­vším na důvěře.

Kvali­fik­ovaná budouc­nost: Posky­tu­jeme četné možnosti dalšího sebevz­dělá­vání a inves­tu­jeme do budoucnosti našich zaměstnanců.

Nadprů­měrná flexi­bi­lita: Pracu­jeme nepře­tržitě pružně, nabízíme pružnou pracovní dobu, práci z domova či odkud­k­oliv a náhradu za přesčasy ve formě volna nebo finanční odměny.

Požitek z agility: Žijeme agilitou, neboť agilní způsob práce je naše vášeň.

ÜSpolečná inovace: Pracu­jeme s nejmo­dernější infra­struk­turou a dáváme volnost tvorbě, nápadům a angažovanosti.

Tvoje úlohy

 • Vytvá­ření řešení: Ve spolu­práci s našimi zákazníky budeš zpraco­vávat jejich požadavky a spolu s kolegy budeš v rámci agilních procesů reali­zovat vhodná řešení.
 • Zajiš­tění rámco­vých podmínek: Budeš se podílet na celém vývojovém procesu a budeš působit jako spojo­vací člen mezi front­endem a backendem tím, že převe­zmeš úkoly z obou oblastí.
 • Gener­ování něčeho nového: Budeš konci­povat a progra­m­ovat inova­tivní softwarové aplikace v oblasti IIoT a Průmyslu 4.0.
 • Zajiš­tění kvality: Budeš zajišťovat kvalitu vytvořených řešení napří­klad pomocí revize kódu nebo manuálním či automa­ti­zo­vaným testováním.
 • Utváření budoucnosti: Budeš se infor­movat o nových techno­lo­giích a převe­zmeš inicia­tivu v jejich užití v proto­ty­pech a projektech.

Tvoje přednosti

 • Úspěšně zakončené studium: Úspěšně jsi zakončil studium v oboru infor­ma­tika nebo jsi dosáhl podob­ného vzdělání.
 • První zkušen­osti: Přinášíš s sebou první pracovní zkušen­osti s vývojem softwaru. Přitom jsi schopen prokázat praktické zkušen­osti s progra­m­o­váním v C# a .NET stejně jako s vývojem webových aplikací v JavaScriptu, Reactu a Angularu.
 • Odborné know-how: Umíš zacházet s aktuálními nástroji pro vývoj a s databá­zo­vými systémy.
 • Osobnost s vědomím odpovědnosti: Vyznačuješ se vynika­jícím smyslem pro týmovou práci a komuni­kace je Tvá silná stránka.
 • Cílevě­domá práce: Pracuješ struk­tur­o­vaně, samostatně a s ohledem na cíle projektu a společnosti.
 • Znalost anglič­tiny případně němčiny: Přinášíš si velmi dobrou znalost němčiny nebo anglič­tiny slovem i písmem.

Máš zájem?

Tak to se těšíme na Tvůj vyčer­pá­va­jící motivační dopis s životo­pisem nejlépe v angli­ckém nebo německém jazyce, který nám doručíš přes náš formulář na webových strán­kách www.ite-si.de/karriere nebo e‑mailem na adresu recruiting@ite-si.de.

Máš další otázky?

Rádi Ti na ně odpovíme. 

+420 732 377 816

Bewirb dich für diese Position 

Du kannst bis zu 6 Dateien mit 2 MB hochladen. Erlaubte Datei­typen: .pdf, .docx, .png, .jpg, .jpeg